Zakonodaja

Državno odvetništvo opravlja svoje naloge na podlagi Zakona o državnem odvetništvu, pa tudi druge naloge, ki jih določajo posebni zakoni.

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Uradni list RS, št. 13/2014 – uradno prečiščeno besedilo in 10/2015 – popr., 27/2016, 31/2016 – odl. US, 38/2016 – odl. US, 63/2016 – ZD-C, 54/2018 – odl. US, 69/2019 - odl. US, 49/2020 - ZIUZEOP, 61/2020 - ZZUSUDJZ-A, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 74/2020 - odl. US, 85/2020 - odl. US, 203/2020 - ZIUPOPDVE, 43/2021): Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 93/2007, 37/08 – ZST-1, 45/2008 – ZArbit, 28/2009, 51/2010, 26/2011, 17/2013 – odl. US, 45/2014 – odl. US, 53/2014, 58/2014 – odl. US; 54/2015, 76/2015 – odl. US, 11/18, 53/19 - odl. US, 66/19 - ZDavP-2M, 23/20 - SPZ-B, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 203/20 - ZIUPOPDVE, 13/21, 36/21 Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP), Uradni list RS, št.  99/2013, 24/2018 – odl. US in 85/20;

Zakon o načinu izvršitve sodbe evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP), Uradni list RS, št. 48/2015;

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), Uradni list RS, št. 91/2011, 25/2014 in 53/2018 – odl. US;

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO), Uradni list RS, št. 67/2012 – uradno prečiščeno besedilo;

Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS), Uradni list RS, št. 69/2017 in 59/2019;

Zakon o kazenskem postopku (ZKP), Uradni list RS, št. 32/2012 – uradno prečiščeno besedilo, 47/2013,  87/2014, 8/2016 – odl. US, 64/2016 – odl. US, 65/2016 – odl. US, 66/2017 – ORZKP153,154, 22/2019, 55/20 – odl. US, 89/20 – odl. US, 191/20 – odl. US in 200/20;

Zakon o prekrških (ZP-1), Uradni list RS, št. 29/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 21/2013, 111/2013, 74/2014 – odl. US, 92/2014 – odl. US, 32/2016, 15/17 – odl. US, 73/2019 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US in 15/2021 - ZDUOP;

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), Uradni list RS, št. 34/2017;

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Uradni list RS, št.  13/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 32/2012, 94/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 111/2013, 25/2014 – ZFU, 40/2014 – ZIN-B, 90/2014, 91/2015, 63/2016, 69/2017, 13/2018 – ZJF-H, 36/2019, 66/2019, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 12/2021, 12/2021, 38/2021, 38/2021, 43/2021, 74/2021 - ZIPRS2122-A;

Zakon o denacionalizaciji (ZDen), Uradni list RS št.  27/1991–I, 56/1992 – odl. US, 13/1993 – odl. US, 31/1993, 24/1995 – odl. US, 20/1997 – odl. US, 23/1997 – odl. US, 6519/98, 76/1998 – odl. US, 66/2000, 66/2000 – ORZDen27, 11/2001 – odl. US, 54/2004 – ZDoh-1 in 18/2005 – odl. US;

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/2020 - ZIUPOPDVE;

Zakon o upravnem sporu (ZUS-1), Uradni list RS, št. 105/2006, 107/2009 – odl. US, 62/2010, 98/2011 – odl. US, 109/2012 in 10/2017 – ZPP-E;

Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1), Uradni list RS, št. 27/2017;

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/2016 – odl. US, 11/2018 – ZSPDSLS-1, 30/2018, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE;

Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP), Uradni list RS, št. 96/2004 – uradno prečiščeno besedilo, 23/2008, 15/2014 – odl. US, 19/2015 in 39/2018;

Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD), Uradni list RS, št. 101/2005, 114/2006 – ZUE in 86/2010;

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013, 90/2014 – ZDU-1I,  95/2014 - ZIPRS1415-C, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 60/2017, 72/2019;

Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT), Uradni list RS, št. 55/2017;

Družinski zakonik (DZ), Uradni list RS, št. 15/2017, 21/2018 – ZNOrg, 22/2019, 67/2019 – ZMatR-C in 200/20 – ZOOMTVI;

Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE), Uradni list RS, št. 84/2018;

Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1), Uradni list RS, št. 16/19;

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US, 66/19 – ZDavP-2M, 23/20 – SPZ-B in 36/21;

Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP), Uradni list RS, št. 99/13, 24/18 – odl. US in 85/18;

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 – ZUreP-2;

Zakon o tujcih (ZTuj-2 – UPB1), Uradni list RS, št. 45/14;

Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (ZOKIPOSR), Uradni list RS, št. 186/21;

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1)

Sodni red, Uradni list RS, št. 87/16 in 127/21.