Zakonodaja

Državno odvetništvo opravlja svoje naloge na podlagi Zakona o državnem odvetništvu, pa tudi druge naloge, ki jih določajo posebni zakoni.

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Uradni list RS, št. 176/2021 – uradno prečiščeno besedilo - ZFPPIPP-UPB17, 178/2021 – popr., 196/2021 – odl. US, 157/2022 – odl. US, 35/2023 – odl. US,  57/2023 - odl. US, 102/2023;

Zakon o načinu izvršitve sodbe evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP), Uradni list RS, št. 48/2015;

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), Uradni list RS, št. 91/2011, 25/2014 in 53/2018 – odl. US;

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO), Uradni list RS, št. 67/2012 – uradno prečiščeno besedilo;

Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS), Uradni list RS, št. 69/2017 in 59/2019;

Zakon o kazenskem postopku (ZKP), Uradni list RS, št. 176/2021– uradno prečiščeno besedilo - ZKP-UPB16 , 96/2022 – odl. US, 2/2023 – odl. US, 89/2023 – odl. US;

Zakon o prekrških (ZP-1), Uradni list RS, št. 29/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 21/2013, 111/2013, 74/2014 – odl. US, 92/2014 – odl. US, 32/2016, 15/17 – odl. US, 73/2019 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US in 15/2021 - ZDUOP;

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), Uradni list RS, št. 34/2017;

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Uradni list RS, št. 13/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 32/2012, 94/2012, 101/2013 –ZDavNepr, 111/2013, 22/2014 –odl. US, 25/2014 – ZFU, 40/2014 –ZIN-B, 90/2014, 91/2015, 63/2016, 69/2017, 13/2018 –ZJF- H, 36/2019, 66/2019, 145/2020 – odl. US, 203/2020 – ZIUPOPDVE, 39/2022 – ZFU-A, 52/2022 – odl. US, 87/2022 – odl. US, 163/2022, 109/2023 – odl. US in 131/2023 – ZORZFS);

Zakon o denacionalizaciji (ZDen), Uradni list RS št.  27/1991–I, 56/1992 – odl. US, 13/1993 – odl. US, 31/1993, 24/1995 – odl. US, 20/1997 – odl. US, 23/1997 – odl. US, 6519/98, 76/1998 – odl. US, 66/2000, 66/2000 – ORZDen27, 11/2001 – odl. US, 54/2004 – ZDoh-1 18/2005 – odl. US, 18/2023 – ZDU-1O in 77/2023 – odl. US;

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/2022 – ZDeb;

Zakon o upravnem sporu (ZUS-1), Uradni list RS, št. 105/2006, 107/2009 – odl. US, 62/2010, 98/2011 – odl. US, 109/2012, 10/2017 – ZPP-E in49/2023;

Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1), Uradni list RS, št. 27/2017;

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO, 76/2016 – odl. US, 11/2018 – ZSPDSLS-1, 30/2018, 61/2020 – ZIUZEOP-A in 80/2020 – ZIUOOPE;

Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP), Uradni list RS, št. 96/2004 – uradno prečiščeno besedilo, 23/2008, 15/2014 – odl. US, 19/2015 in 39/2018;

Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD), Uradni list RS, št. 101/2005, 114/2006 – ZUE, 86/2010 in 76/2023;

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013, 90/2014 – ZDU-1I,  95/2014 - ZIPRS1415-C, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 60/2017, 72/2019;

Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT), Uradni list RS, št. 55/2017 in 133/2023;

Družinski zakonik (DZ), Uradni list RS, št. 15/2017, 21/2018 – ZNOrg, 22/2019, 67/2019 – ZMatR-C, 200/20 – ZOOMTVI, 94/2022 – odl. US, 94/2022 – odl. US in 5/2023;

Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE), Uradni list RS, št. 84/2018;

Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1), Uradni list RS, št. 16/19;

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 93/2007, 37/2008 – ZST-1, 45/2008 – ZArbit, 28/2009, 51/2010, 26/2011, 17/2013 – odl. US, 45/2014 – odl. US, 53/2014, 58/2014 – odl. US, 54/2015, 76/2015 – odl. US, 11/2018, 53/2019 – odl. US, 66/2019 – ZDavP-2M, 23/2020 – SPZ-B, 36/2021, 81/2022 – odl. US in 81/2022 – odl. US;

Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP), Uradni list RS, št. 99/13, 24/18 – odl. US in 85/18;

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popr., 58/2003 – ZZK-1, 33/2007 – ZPNačrt, 108/2009 – ZGO-1C, 80/2010 – ZUPUDPP in 61/2017 – ZUreP-2;

Zakon o tujcih (ZTuj-2-UPB9), Uradni list RS, št. 91/2021 – uradno prečiščeno besedilo, 95/2021– popr., 105/2022 – ZZNŠPP, 48/2023 in 115/2023;

Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (ZOKIPOSR), Uradni list RS, št. 186/2021;

Gradbeni zakon (GZ-1) Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 133/2023;

Sodni red, Uradni list RS, št. 87/2016 in 127/2021.