Nadomestila zaradi sojenja brez nepotrebnega odlašanja

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO), Uradni list RS, št.  67/12 – uradno prečiščeno besedilo, v 17. členu opredeljuje možnost, da lahko  glede na okoliščine zadeve Državno odvetništvo v sporazumu s stranko po 19. členu omenjenega zakona, ob upoštevanju meril iz prvega odstavka 18. člena tega zakona, kot nadomestilo za nepremoženjsko škodo, povzročeno zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, poda stranki pisno izjavo brez denarne odškodnine. V primeru hujše kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja lahko Državno odvetništvo na zahtevo stranke poda pisno izjavo tudi poleg denarne odškodnine.

Pisna izjava vsebuje podatke iz prve, druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 5. člena tega zakona, navedbo, da je prišlo do kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in čas trajanja nepotrebnega odlašanja.

Pisno izjavo poda Državno odvetništvo v okviru sklenjene poravnave iz 19. člena tega zakona. Na zahtevo stranke se pisna izjava objavi na spletni strani Državnega odvetništva, ki krije stroške objave. Pisna izjava mora biti objavljena dva meseca, nato pa se arhivira znotraj spletne strani ali izbriše v 15 dneh od prejema zahteve stranke ali večine strank iz pisne izjave.

Trenutno Državno odvetništvo nima nobene zahteve stranke za objavo pisne izjave na spletni strani.