Katalog

Katalog izhaja iz ustavne pravice vsakogar, da ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Državno odvetništvo Republike Slovenije
Odgovorna uradna oseba: dr. Ana Kerševan, generalna državna odvetnica
Datum prve objave kataloga: 10. 12. 2004
Datum zadnje spremembe: 1. 4. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.dodv-rs.si
Druge oblike kataloga: tiskana oblika kataloga je dostopna v uradu generalnega državnega odvetnika na sedežu Državnega odvetništva v Ljubljani, Šubičeva 2, vsak delovni dan med 10. in 14. uro, ali po predhodnem dogovoru na zunanjih oddelkih Državnega odvetništva v Celju, Kopru, Kranju, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju.

Katalog, primeren za tisk: Katalog informacij javnega značaja z dne 1. 4. 2024

V tem katalogu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.

2. Splošni podatki o Državnem odvetništvu in informacijah javnega značaja

Pristojnosti

Če bi Državno odvetništvo moralo izvrševati svoje zakonsko določene pristojnosti v določeni zadevi za subjekte, katerih koristi in interesi si nasprotujejo, opravlja strokovne naloge za Republiko Slovenijo.

Zastopanje:

 • pred sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji

Državno odvetništvo pred sodišči v Republiki Sloveniji zastopa državo in državne organe po samem zakonu (ex lege). V postopku zaradi insolventnosti pri prijavi in uveljavljanju terjatev iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in obveznega zdravstvenega zavarovanja, za katere zakon določa, da jih je pristojna pobirati Finančna uprava Republike Slovenije, Državno odvetništvo zastopa tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, razen če se temu odpovesta. Javna agencija, javni sklad, javni zavod, javni gospodarski zavod, samoupravna lokalna skupnost, javno podjetje ali gospodarska družba, ki je v celoti v lasti države, lahko predlagajo, naj jih v posameznem postopku pred sodišči v Republiki Sloveniji, ki je zanje in za Republiko Slovenijo izjemnega pomena, zastopa Državno odvetništvo. Državno odvetništvo lahko zastopanje navedenih subjektov odkloni z obrazloženim mnenjem generalnega državnega odvetnika.

Državno odvetništvo pred upravnimi organi v Republiki Sloveniji zastopa subjekte na podlagi pooblastila za zastopanje. Državno odvetništvo mora sprejeti pooblastilo za zastopanje države in državnih organov, sprejem pooblastila za zastopanje javne agencije, javnega sklada, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, samoupravne lokalne skupnosti, javnega podjetja ali gospodarske družbe, ki je v celoti v lasti države, pred upravnimi organi pa lahko odkloni z obrazloženim mnenjem generalnega državnega odvetnika.

Državno odvetništvo zastopanim subjektom redno in na njihovo zahtevo poroča o zadevah, v katerih jih zastopa.

 • pred tujimi sodišči, tujimi arbitražami, mednarodnimi sodišči in mednarodnimi arbitražami

Državno odvetništvo zastopa Republiko Slovenijo pred tujimi sodišči, tujimi arbitražami ter pred mednarodnimi sodišči in mednarodnimi arbitražami. V skladu z usmeritvami državnega odvetnika ali druge osebe, ki zastopa Republiko Slovenijo v posamezni zadevi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, pa državo sozastopa tudi pravni svetovalec na stalnem predstavništvu Republike Slovenije, akreditiranem pri Svetu Evrope, ki ga na predlog ministra za pravosodje s predhodnim soglasjem ministra, pristojnega za zunanje zadeve, imenuje Vlada Republike Slovenije.

Pravno svetovanje in oblikovanje pravnih mnenj

Državno odvetništvo državi in državnim organom svetuje v premoženjskopravnih zadevah.

Na zahtevo državnega organa Državno odvetništvo oblikuje pravna mnenja, povezana z varstvom premoženjskih in drugih pravic in interesov Republike Slovenije, ter pravna mnenja o skladnosti mnenj in ravnanj državnih organov s prakso sodišč v Republiki Sloveniji ter prakso mednarodnih sodišč in mednarodnih arbitraž. Oblikovanja takšnega pravnega mnenja Državno odvetništvo ne more zavrniti.

Prav tako pa oblikovanje posameznega pravnega mnenja, povezanega z varstvom njenih premoženjskih in drugih pravic in interesov, lahko predlaga javna agencija, javni sklad, javni zavod, javni gospodarski zavod, samoupravna lokalna skupnost, javno podjetje ali gospodarska družba, ki je v celoti v lasti države, vendar pa le v primeru, če gre za zadevo, ki ima neposredne posledice za javna sredstva. Državno odvetništvo lahko z obrazloženim mnenjem generalnega državnega odvetnika oblikovanje takšnega pravnega mnenja odkloni, pri čemer pa lahko predlagatelj v pomembnejših zadevah zahteva, naj o obveznosti oblikovanja mnenja Državnega odvetništva odloči Vlada Republike Slovenije.

Predhodni postopek poskusa mirne rešitve spora

Kdor namerava začeti pravdni ali drug postopek proti državi ali državnemu organu, mora Državnemu odvetništvu predhodno predlagati, naj se sporno razmerje na miren način reši pred uvedbo pravdnega ali drugega postopka, pri čemer je takšen predhodni postopek pogoj za uvedbo pravdnega ali drugega postopka. Kdor namerava začeti pravdni ali drug postopek proti državi ali državnemu organu namreč pristojnemu sodišču ali drugemu organu predloži potrdilo o neuspelem poskusu mirne rešitve spora v predhodnem postopku, sicer se tožba ali drug predlog za začetek postopka s sklepom zavrže. Zakon o državnem odvetništvu pa določa primere, za katere določbe glede predhodnega postopka ne veljajo.

Če Državno odvetništvo in zastopani subjekt ne dosežeta soglasja o sklenitvi sporazuma v predhodnem postopku, lahko državni odvetnik ali zastopani subjekt zahtevata mnenje Sveta vlade za poravnave.

Zastopanje javnega interesa

Državno odvetništvo varuje javni interes v upravnem sporu in drugih primerih, ki jih določa zakon.

Naloge Državnega odvetništva po drugih zakonih

Državno odvetništvo opravlja svoje naloge tudi po določbah posebnih zakonov:

Državno odvetništvo opravlja svoje naloge na podlagi Zakona o državnem odvetništvu, pa tudi druge naloge, ki jih določajo posebni zakoni.

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Uradni list RS, št. 176/2021 – uradno prečiščeno besedilo - ZFPPIPP-UPB17, 178/2021 – popr., 196/2021 – odl. US, 157/2022 – odl. US, 35/2023 – odl. US,  57/2023 - odl. US, 102/2023;

Zakon o načinu izvršitve sodbe evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP), Uradni list RS, št. 48/2015;

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), Uradni list RS, št. 91/2011, 25/2014 in 53/2018 – odl. US;

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO), Uradni list RS, št. 67/2012 – uradno prečiščeno besedilo;

Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS), Uradni list RS, št. 69/2017 in 59/2019;

Zakon o kazenskem postopku (ZKP), Uradni list RS, št. 176/2021– uradno prečiščeno besedilo - ZKP-UPB16 , 96/2022 – odl. US, 2/2023 – odl. US, 89/2023 – odl. US;

Zakon o prekrških (ZP-1), Uradni list RS, št. 29/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 21/2013, 111/2013, 74/2014 – odl. US, 92/2014 – odl. US, 32/2016, 15/17 – odl. US, 73/2019 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US in 15/2021 - ZDUOP;

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), Uradni list RS, št. 34/2017;

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Uradni list RS, št. 13/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 32/2012, 94/2012, 101/2013 –ZDavNepr, 111/2013, 22/2014 –odl. US, 25/2014 – ZFU, 40/2014 –ZIN-B, 90/2014, 91/2015, 63/2016, 69/2017, 13/2018 –ZJF- H, 36/2019, 66/2019, 145/2020 – odl. US, 203/2020 – ZIUPOPDVE, 39/2022 – ZFU-A, 52/2022 – odl. US, 87/2022 – odl. US, 163/2022, 109/2023 – odl. US in 131/2023 – ZORZFS);

Zakon o denacionalizaciji (ZDen), Uradni list RS št.  27/1991–I, 56/1992 – odl. US, 13/1993 – odl. US, 31/1993, 24/1995 – odl. US, 20/1997 – odl. US, 23/1997 – odl. US, 6519/98, 76/1998 – odl. US, 66/2000, 66/2000 – ORZDen27, 11/2001 – odl. US, 54/2004 – ZDoh-1 18/2005 – odl. US, 18/2023 – ZDU-1O in 77/2023 – odl. US;

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/2022 – ZDeb;

Zakon o upravnem sporu (ZUS-1), Uradni list RS, št. 105/2006, 107/2009 – odl. US, 62/2010, 98/2011 – odl. US, 109/2012, 10/2017 – ZPP-E in49/2023;

Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1), Uradni list RS, št. 27/2017;

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO, 76/2016 – odl. US, 11/2018 – ZSPDSLS-1, 30/2018, 61/2020 – ZIUZEOP-A in 80/2020 – ZIUOOPE;

Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP), Uradni list RS, št. 96/2004 – uradno prečiščeno besedilo, 23/2008, 15/2014 – odl. US, 19/2015 in 39/2018;

Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD), Uradni list RS, št. 101/2005, 114/2006 – ZUE, 86/2010 in 76/2023;

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013, 90/2014 – ZDU-1I,  95/2014 - ZIPRS1415-C, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 60/2017, 72/2019;

Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT), Uradni list RS, št. 55/2017 in 133/2023;

Družinski zakonik (DZ), Uradni list RS, št. 15/2017, 21/2018 – ZNOrg, 22/2019, 67/2019 – ZMatR-C, 200/20 – ZOOMTVI, 94/2022 – odl. US, 94/2022 – odl. US in 5/2023;

Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE), Uradni list RS, št. 84/2018;

Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1), Uradni list RS, št. 16/19;

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 93/2007, 37/2008 – ZST-1, 45/2008 – ZArbit, 28/2009, 51/2010, 26/2011, 17/2013 – odl. US, 45/2014 – odl. US, 53/2014, 58/2014 – odl. US, 54/2015, 76/2015 – odl. US, 11/2018, 53/2019 – odl. US, 66/2019 – ZDavP-2M, 23/2020 – SPZ-B, 36/2021, 81/2022 – odl. US in 81/2022 – odl. US;

Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP), Uradni list RS, št. 99/13, 24/18 – odl. US in 85/18;

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popr., 58/2003 – ZZK-1, 33/2007 – ZPNačrt, 108/2009 – ZGO-1C, 80/2010 – ZUPUDPP in 61/2017 – ZUreP-2;

Zakon o tujcih (ZTuj-2-UPB9), Uradni list RS, št. 91/2021 – uradno prečiščeno besedilo, 95/2021– popr., 105/2022 – ZZNŠPP, 48/2023 in 115/2023;

Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (ZOKIPOSR), Uradni list RS, št. 186/2021;

Gradbeni zakon (GZ-1) Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 133/2023;

Sodni red, Uradni list RS, št. 87/2016 in 127/2021.

Državno odvetništvo opravlja naloge iz svoje pristojnosti:

 • na sedežu v Ljubljani in
 • na zunanjih oddelkih (v Celju, Kopru, Kranju, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju), ki so notranje organizacijske enote Državnega odvetništva.

Državno odvetništvo na sedežu v Ljubljani je izključno pristojno za:

 • zastopanje javnega interesa v upravnih sporih;
 • zastopanje pred tujimi sodišči in tujimi arbitražami ter mednarodnimi sodišči in mednarodnimi  arbitražami;
 • zastopanje v postopkih za povrnitev škode, rehabilitacijo in uveljavitev drugih pravic oseb, ki so bile neupravičeno obsojene ali jim je bila neutemeljeno vzeta prostost po zakonu, ki ureja kazenski postopek, ali so jim bile neopravičeno izrečene sankcije ali jim je bila neutemeljeno vzeta prostost po zakonu, ki ureja prekrške;
 • zastopanje v postopkih za revizijo postopkov javnega naročanja;
 • opravljanje nalog, ki jih iz razlogov smotrnosti ali boljše usposobljenosti sedeža Državnega odvetništva določi generalni državni odvetnik po predhodnem soglasju ministra za pravosodje.

Državno odvetništvo na sedežu v Ljubljani zastopa subjekte iz 12. in 13. člena ZDOdv:

 • pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani, Okrajnim sodiščem v Cerknici, Okrajnim sodiščem v Domžalah, Okrajnim sodiščem v Grosupljem, Okrajnim sodiščem v Kamniku, Okrajnim sodiščem v Kočevju, Okrajnim sodiščem v Litiji, Okrajnim sodiščem v Trbovljah in Okrajnim sodiščem na Vrhniki,
 • pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani,
 • pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani,
 • pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije

   in pred

 • Višjim sodiščem v Ljubljani,
 • Višjim delovnim in socialnim sodiščem,
 • Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter
 • Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Ljubljana.

Zunanji oddelek državnega odvetništva v Celju zastopa subjekte iz 12. in 13. člena ZDOdv:

 • pred Okrajnim sodiščem v Celju, Okrajnim sodiščem v Slovenskih Konjicah, Okrajnim sodiščem v Šentjurju pri Celju, Okrajnim sodiščem v Šmarju pri Jelšah, Okrajnim sodiščem v Velenju, Okrajnim sodiščem v Žalcu,
 • pred Okrožnim sodiščem v Celju,
 • pred Delovnim sodiščem v Celju,
 • pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije - zunanjim oddelkom v Celju

   in pred

 • Višjim sodiščem v Celju,
 • Višjim delovnim in socialnim sodiščem,
 • Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter
 • Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Celje.

Zunanji oddelek državnega odvetništva v Kopru zastopa subjekte iz 12. in 13. člena ZDOdv:

 • pred Okrajnim sodiščem v Kopru, Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici, Okrajnim sodiščem v Piranu, Okrajnim sodiščem v Postojni, Okrajnim sodiščem v Sežani, 
 • pred Okrožnim sodiščem v Kopru,
 • pred Delovnim sodiščem v Kopru,
 • pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije - zunanjim oddelkom v Novi Gorici

  in pred

 • Višjim sodiščem v Kopru,
 • Višjim delovnim in socialnim sodiščem,
 • Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter
 • Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Koper. 

Zunanji oddelek državnega odvetništva v Kranju zastopa subjekte iz 12. in 13. člena ZDOdv:

 • pred Okrajnim sodiščem v Kranju, Okrajnim sodiščem na Jesenicah, Okrajnim sodiščem v Radovljici, Okrajnim sodiščem v Škofji Loki,
 • pred Okrožnim sodiščem v Kranju,
 • pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani - zunanjim oddelkom v Kranju,
 • pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije

  in pred

 • Višjim sodiščem v Ljubljani,
 • Višjim delovnim in socialnim sodiščem,
 • Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter
 • Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Kranj.

Zunanji oddelek državnega odvetništva v Mariboru zastopa subjekte iz 12. in 13. člena ZDOdv:

 • pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, Okrajnim sodiščem v Lenartu, Okrajnim sodiščem v Slovenj Gradcu, Okrajnim sodiščem v Slovenski Bistrici,
 • pred Okrožnim sodiščem v Mariboru, Okrožnim sodiščem v Slovenj Gradcu, 
 • pred Delovnim sodiščem v Mariboru, Delovnim sodiščem v Mariboru - zunanjim oddelkom v Slovenj Gradcu,
 • pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije - zunanjim oddelkom v Mariboru

  in pred

 • Višjim sodiščem v Mariboru,
 • Višjim delovnim in socialnim sodiščem, 
 • Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter
 • Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Maribor ali sodnega okrožja Slovenj Gradec.

Zunanji oddelek državnega odvetništva v Murski Soboti zastopa subjekte iz 12. in 13. člena ZDOdv:

 • pred Okrajnim sodiščem v Murski Soboti, Okrajnim sodiščem v Gornji Radgoni, Okrajnim sodiščem v Lendavi, Okrajnim sodiščem v Ljutomeru,
 • pred Okrožnim sodiščem v Murski Soboti,
 • pred Delovnim sodiščem v Mariboru - zunanjim oddelkom v Murski Soboti,
 • pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije - zunanjim oddelkom v Mariboru

  in pred

 • Višjim sodiščem v Mariboru,
 • Višjim delovnim in socialnim sodiščem,
 • Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter
 • Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Murska Sobota.

Zunanji oddelek državnega odvetništva v Novi Gorici zastopa subjekte iz 12. in 13. člena ZDOdv:

 • pred Okrajnim sodiščem v Novi Gorici, Okrajnim sodiščem v Ajdovščini, Okrajnim sodiščem v Idriji, Okrajnim sodiščem v Tolminu,
 • pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici,
 • pred Delovnim sodiščem v Kopru - zunanjim oddelkom v Novi Gorici,
 • pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije - zunanjim oddelkom v Novi Gorici

  in pred

 • Višjim sodiščem v Kopru,
 • Višjim delovnim in socialnim sodiščem,
 • Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter
 • Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Nova Gorica.

Zunanji oddelek državnega odvetništva v Novem mestu zastopa subjekte iz 12. in 13. člena ZDOdv:

 • pred Okrajnim sodiščem v Novem mestu, Okrajnim sodiščem v Brežicah, Okrajnim sodiščem v Črnomlju, Okrajnim sodiščem v Krškem, Okrajnim sodiščem v Sevnici, Okrajnim  sodiščem v Trebnjem,
 • pred Okrožnim sodiščem v Novem mestu, Okrožnim sodiščem v Krškem,
 • pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani - zunanjim oddelkom v Brežicah in zunanjim oddelkom v Novem mestu,
 • pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije

  in pred

 • Višjim sodiščem v Ljubljani,
 • Višjim delovnim in socialnim sodiščem,
 • Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter
 • Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Novo mesto in Krško.

Zunanji oddelek državnega odvetništva na Ptuju zastopa subjekte iz 12. in 13. člena ZDOdv: 

 • pred Okrajnim sodiščem na Ptuju, Okrajnim sodiščem v Ormožu, 
 • pred Okrožnim sodiščem na Ptuju,
 • pred Delovnim sodiščem v Mariboru - zunanjim oddelkom na Ptuju,
 • pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije - zunanjim oddelkom v Mariboru

  in pred

 • Višjim sodiščem v Mariboru,
 • Višjim delovnim in socialnim sodiščem,
 • Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter
 • Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Ptuj.

V skladu z letnim razporedom se delo Državnega odvetništva na sedežu opravlja v naslednjih oddelkih:

 • mednarodnem oddelku,
 • svetovalno analitičnem oddelku,
 • civilnopravnem in gospodarskem oddelku,
 • delovnopravnem in socialnopravnem oddelku ter
 • nepravdnem oddelku.

Seznam notranjih organizacijskih enot na sedežu organa v Ljubljani:

Državno odvetništvo Republike Slovenije
naslov: Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
telefon: (01) 244 10 00        
e-pošta: vlozisce.ljdodv@gov.si
e-pošta urada generalnega državnega odvetnika: urad.dodv@gov.si
davčna številka: 88928616
matična številka: 5022797000
TRR: SI56 0110 0845 0000 415

Generalna državna odvetnica
dr. Ana Kerševan
telefon: (01) 244 10 02
e-pošta: urad.dodv@gov.si

Namestnica generalne državne odvetnice
Mateja Senih
telefon: (01) 244 10 02
e-pošta: urad.dodv@gov.si

Sekretariat
mag. Alenka Žagar, generalna sekretarka
telefon: (01) 244 10 02
e-pošta: gs.dodv@gov.si

Odnosi z javnostmi
Hana Radovan
telefon: (01) 244 10 01
e-pošta: pr.dodv@gov.si

Matej Repič
telefon: (01) 244 10 95
e-pošta: pr.dodv@gov.si

Mednarodni oddelek
vodja: mag. Nataša Pintar Gosenca, višja državna odvetnica
naslov: Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana
telefon: (01) 244 10 00
e-pošta: vlozisce.ljdodv@gov.si

Svetovalno-analitični oddelek
vodja:
Igor Kovačič, višji državni odvetnik
telefon: (01) 244 10 00
e-pošta: vlozisce.ljdodv@gov.si

Civilnopravni in gospodarski oddelek
vodja:
 mag. Jerica Halilovič, višja državna odvetnica
telefon: (01) 244 10 00
e-pošta: vlozisce.ljdodv@gov.si

Delovnopravni in socialnopravni oddelek
vodja:
Irena Škerbec, višja državna odvetnica
telefon: (01) 244 10 00
e-pošta: vlozisce.ljdodv@gov.si

Nepravdni oddelek
vodja:
 Katja Drnovšek Jarc, višja državna odvetnica
telefon: (01) 244 10 00
e-pošta: vlozisce.ljdodv@gov.si

Seznam zunanjih oddelkov:

Državno odvetništvo Republike Slovenije, zunanji oddelek v Celju
vodja:
dr. Martina Bukovec, višja državna odvetnica
naslov: Prešernova ulica 27, 3000 Celje
telefon: (03) 425 70 90
e-pošta: vlozisce.cedodv@gov.si 
matična številka: 5022797004
TRR: SI56 0110 0845 0012 346

Državno odvetništvo Republike Slovenije, zunanji oddelek v Kopru
vodja:
Mojca Ivančič Jelačin, višja državna odvetnica
naslov: Ferrarska ulica 5 b, 6000 Koper
telefon: (05) 663 79 80
e-pošta: vlozisce.kpdodv@gov.si  
matična številka: 5022797005
TRR: SI56 0110 0845 0016 226

Državno odvetništvo Republike Slovenije, zunanji oddelek v Kranju
vodja:
Petra Lampič Bodlaj, višja državna odvetnica
naslov: Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj
telefon: (04) 271 11 32
e-pošta: vlozisce.krdodv@gov.si
matična številka: 5022797006
TRR: SI56 0110 0845 0019 524

Državno odvetništvo, zunanji oddelek v Mariboru
vodja: Lucija Gorišek Perc, višja državna odvetnica
naslov: Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor    
telefon: (02) 234 87 87
e-pošta: vlozisce.mbdodv@gov.si 
matična številka: 5022797009
TRR: SI56 0110 0845 0026 411

Državno odvetništvo Republike Slovenije, zunanji oddelek v Murski Soboti
vodja: Katja Toth, višja državna odvetnica
naslov: Kocljeva ulica 1 a, 9000 Murska Sobota
telefon: (02) 535 26 80
e-pošta: vlozisce.msdodv@gov.si
matična številka: 5022797010
TRR: SI56 0110 0845 0031 552

Državno odvetništvo Republike Slovenije, zunanji oddelek v Novi Gorici 
vodja:
 Helena Kodele Rupnik, višja državna odvetnica
naslov: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
telefon: (05) 335 18 90
e-pošta: vlozisce.ngdodv@gov.si 
matična številka: 5022797011
TRR: SI56 0110 0845 0034 462

Državno odvetništvo Republike Slovenije, zunanji oddelek v Novem mestu
vodja: Sonja Popovič, višja državna odvetnica
naslov: Vrhovčeva ulica 18, 8000 Novo mesto
telefon: (07) 337 70 80
e-pošta: vlozisce.nmdodv@gov.si
matična številka: 5022797001
TRR: SI56 0110 0845 0035 917

Državno odvetništvo Republike Slovenije, zunanji oddelek na Ptuju
vodja:
 Valerija Vele, višja državna odvetnica
naslov: Jadranska ulica 12, 2250 Ptuj
telefon: (02) 787 90 90
e-pošta: vlozisce.ptdodv@gov.si
matična številka: 5022797002
TRR: SI56 0110 0845 0040 476

Organigram Državnega odvetništva

 

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja

Tatjana Pečar Rus
višja svetnica za razvoj uprave Državnega odvetništva
telefon: (01) 244 10 05
e-pošta: tatjana.pecar-rus@gov.si

 

Povezave na veljavne predpise v RS, predpise EU in podzakonske akte

Veljavni predpisi v RS:

 • pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)
 • uradni list RS
 • sodna praksa v Republiki Sloveniji
 • odločbe Ustavnega sodišča
 • odločbe Vrhovnega sodišča, višjih sodišč ter upravnega sodišča
 • sodni register

Predpisi EU:

 • uradni list EU
 • EUR-Lex, vstopni portal za zakonodajo Evropske unije
 • PreLex, spremljanje odločanja med institucijami (podatkovna baza o medinstitucionalnih postopkih)
 • N-Lex, Enoten dostop do nacionalne zakonodaje
 • zbirka podatkov ULEU
 • povzetki zakonodaje EU
 • sodna praksa Sodišča in Sodišča prve stopnje
 • register dokumentov Evropske komisije
 • register dokumentov Sveta EU

Zakon in podzakonski aki z delovnega področja Državnega odvetništva:

 • Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv), Uradni list RS, št. 23/2017
 • Pravilnik o poslovanju državnega odvetništva, Uradni list RS, št. 64/2017
 • Pravilnik o organizaciji in pristojnosti sedeža in zunanjih oddelkov državnega odvetništva, Uradni list RS, št. 64/2017
 • Pravilnik o obliki letnega poročila državnega odvetništva, Uradni list RS, št.  64/2017
 • Pravilnik o obliki in načinu nošenja službenega oblačila višjega državnega odvetnika in državnega odvetnika, Uradni list RS, št.  64/2017
 • Pravilnik o službeni izkaznici državnega odvetnika in kandidata za državnega odvetnika, Uradni list RS, št. 64/2017
 • Pravilnik o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev, Uradni list RS, št. 74/04, 58/11 – ZDT-1, 47/12 – ZDT-1A in 60/12
 • Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja, Uradni list RS, št. 74/13 in 62/16

Osnovo za finančni del delovanja Državnega odvetništva RS predstavljajo:

 • Zakon o javnih uslužbencih, Uradni list RS, št. 63/2007-uradno prečiščeno besedilo, 65/2008, 69/2008 – ZTFI-A, 69/2008 – ZZavar-E, 40/2012 – ZUJF, 158/2020 – ZIntPK-C, 203/2020 – ZIUPOPDVE, 202/2021 – odl. US in 3/2022 – ZDeb
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Uradni list RS, št. 58/2008 - plačna lestvica pred prehodom), 108/2009 – uradno prečiščeno besedilo, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 107/2010, 35/2011 – ORZSPJS49a, 27/2012 - Odl. US, 40/2012 – ZUJF, 46/2013, 25/2014 – ZFU, 50/2014; 67/2017, 84/2018, 204/2021 in 139/2022
 • Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Uradni list RS št. 40/2012, 105/2012, 95/2014, 90/2015, 102/2015, 63/2016 – ZDoh-2R, 77/2017 – ZMVN-1, 33/2019 – ZMVN-1A, 72/2019, 174/2020 – ZIPRS2122 in 139/2022 – ZSPJS-AA
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 – popr., 47/2015 – ZZSDT, 33/2016 – PZ-F, 52/2016, 15/2017 – odl. US, 22/2019 – ZPosS, 81/2019, 203/2020 – ZIUPOPDVE, 119/2021 – ZČmIS-A, 202/2021 – odl. US, 15/2022, 54/2022 – ZUPŠ-1, 114/2023 in 136/2023 – ZIUZDS
 • Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Uradni list RS, št. 58/2003,81/2003, 109/2003, 22/2004, 43/2004, 58/2004-popr., 138/2004, 35/2005, 60/2005, 72/2005, 112/2005, 49/2006, 140/2006, 9/2007, 33/2008, 66/2008, 88/2008, 8/2009, 63/2009, 73/2009, 11/2010, 42/2010, 82/2010, 17/2011, 14/2012, 17/2012, 23/2012, 98/2012, 16/2013, 18/2013, 36/2013, 51/2013, 59/2013, 14/2014, 28/2014, 43/2014, 76/2014, 91/2014, 36/2015, 57/2015, 4/2016, 44/2016, 58/2016, 84/2016, 8/2017, 40/2017, 41/2017, 11/2019, 25/2019, 54/2019, 67/2019, 89/2020, 104/2020, 118/2020, 168/2020, 31/2021, 54/2021, 203/2021, 29/2022, 80/2022, 103/2022, 125/2022, 25/2023, 74/2023 in 127/2023
 • Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Uradni list RS, št. 14/2009, 23/2009, 48/2009, 113/2009, 25/2010, 67/2010, 105/2010, 45/2012, 24/2013, 51/2013, 12/2014, 24/2014, 52/2014, 59/2014, 24/2015, 3/2016, 70/2016 in 14/2017
 • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uradni list RS, št. 68/2017, 4/2018, 30/2018, 116/2021, 180/2021, 29/2022, 89/2022, 112/2022, 157/2022, 25/2023, 64/2023 in 79/2023
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uradni list RS, št. 51/2008, 91/2008, 113/2009, 22/2019 in 121/2021
 • Uredba o napredovanju uradnikov v nazive, Uradni list RS, št. 98/2008, 16/2009, 19/2010 in 24/2019
 • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 53/2008, 89/2008 in 175/2020
 • Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 57/2008 in 85/2010
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS, Uradni list RS, št. 18/1991-I, 53/1992, 13/1993-ZNOIP, 34/1993, 12/1994, 18/1994-ZRPJZ, 27/1994, 59/1994, 80/1994, 64/1995, 19/1997, 37/1997, 87/1997-ZPSDP, 3/1998, 39/1999-ZMPUPR, 39/1999, 40/1999-popr., 99/2001, 73/2003, 77/2004, 115/2005, 43/2006-ZKolP, 71/2006, 138/2006, 65/2007, 67/2007, 57/2008-KPJS, 67/2008, 1/2009, 2/2010, 52/2010, 2/2011, 3/2012, 40/2012, 1/2013, 46/2013, 95/2014, 3/2015, 55/2015, 91/2015, 88/2016, 80/2017, 80/2018, 31/2019, 80/2019, 97/2020, 160/2020, 88/2021 in 136/22
 • Kolektivna pogodba za javni sektor, KPJS, Uradni list RS, št. 57/2008, 23/2009, 91/2009, 89/2010, 40/2012, 46/2013, 95/2014, 91/2015, 21/2017, 46/2017, 69/2017, 80/2018 in 136/2022
 • Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, Uradni list RS, št. 60/2008, 106/2015, 51/2016, 46/2017, 58/2017 – popr., 80/2018 in 136/2022
 • Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah in drugih izplačilih in številu zaposlenih  v javnem sektorju, Uradni list RS, št. 28/2014, 52/2014, 88/2016, 119/2021 in 15/2022
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi, Uradni list RS, št. 28/2006 in 132/2020
 • Zakon o minimalni plači (ZMinP), Uradni list RS, št. 13/2010, 92/2015 in 83/2018
 • Znesek minimalne plače, Uradni list RS, št. 4/2023
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324), Uradni list RS, št. 150/2022, 65/2023, 76/2023 – ZJF-I, 97/2023 in 123/2023 – ZIPRS2425
 • Zakon o javnih financah (ZJF), Uradni list RS, št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 14/2013 - pop., 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617, 13/2018, 195/2020 – odl. US, 18/2023 – ZDU-1O in 76/2023
 • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, Uradni list RS, št. 76/2019, 180/2020 in 116/2021.

Odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice
Odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice je mogoče spremljati po različnih kriterijih:

 • po kršitvah
 • novosti
 • po ključnih besedah
 • po zadevah in
 • po vrstah odločitve

Seznam strateških in programskih dokumentov  

Državno odvetništvo o svojem delu vsako leto izda letno poročilo.

Seznam postopkov  

Državno odvetništvo v skladu s 27. do 37. členom Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv) vodi predhodne postopke. Predhodne postopke pa vodi tudi na podlagi Zakona o prekrških (ZP-1), Zakona o kazenskem postopku (ZKP) in Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO).

Seznam drugih informatiziranih zbirk

Državno odvetništvo v skladu s Pravilnikom o poslovanju državnega odvetništva (Uradni list RS, št. 64/2017) zbira podatke v informacijskem sistemu. Dokumentarno gradivo se v skladu s klasifikacijskim načrtom, ki je priloga št. 1 k Pravilniku o poslovanju državnega odvetništva, razporeja v vpisnike, evidence in imenike.

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Dostop prek spleta

Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.dodv-rs.si.

Fizični dostop

Tiskana oblika kataloga je dostopna v uradu generalnega državnega odvetnika na sedežu Državnega odvetništva v Ljubljani, Šubičeva 2, vsak delovni dan med 10. in 14. uro ali po predhodnem dogovoru na zunanjih oddelkih Državnega odvetništva v Celju, Kopru, Kranju, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju.

 

4. Stroški posredovanja informacij javnega značaja

Stroški posredovanja informacij so določeni z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016 in 146/22 ), in sicer:

16. člen

(stroški posredovanja informacij)

(1) Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

(2) Kadar so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, organ zaračuna prosilcu materialne stroške za posredovanje naslednjih informacij:

1.      prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,

2.      pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,

3.      pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če je informacija izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,

4.      izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente,

5.      poštnino za pošiljanje po pošti.

(3) Organ ne zaračuna stroškov:

1.      za vpogled v dokumente, kadar ne gre za primere iz 4. točke prejšnjega odstavka,

2.      za vpogled v dokumente v elektronski obliki, ne glede na izveden delni dostop, če se ga opravi v elektronski obliki,

3.      za telefonsko posredovanje informacij,

4.      za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz 3. točke prejšnjega odstavka,

5.      za posredovanje informacij po telefaksu, ki skupaj ne presegajo petih strani.

(4) Organ posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.

17. člen

(enotni stroškovnik)

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1.      ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2.      ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3.      ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4.      ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5.      ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6.      ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7.      elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

8.      elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

9.      elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10.   pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11.   pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12.   poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

18. člen

(način plačila stroškov)

(1) Za plačilo stroškov posredovanja izda organ prosilcu sklep ob posredovanju zahtevanih informacij, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s to uredbo. Organ določi rok, v katerem mora prosilec plačati stroške posredovanja informacij. Rok ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča Informacijski pooblaščenec.

(2) Če organ ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 eurov (z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. V pozivu za plačilo vnaprejšnjega pologa mora organ določiti rok za plačilo, ki ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema poziva, in obrazložiti višino pologa. Po posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda sklep v skladu s prejšnjim odstavkom. Če polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec razliko plača skladno s prejšnjim odstavkom.