Vodstvo

Generalna državna odvetnica

dr. Ana Kerševan

Dr. Ana Kerševan je leta 2003 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, po pripravništvu v eni vidnejših ljubljanskih odvetniških pisarn za gospodarsko pravo ter sodniškem pripravništvu pa je leta 2006 opravila pravniški državni izpit. Leta 2007 je dokončala dvosmerni magistrski študij na Bucerius Law School/WHU – Otto Beisheim School of Management v nemškem Hamburgu, na podlagi česar ji je bil v Republiki Sloveniji priznan znanstveni naziv magister znanosti. Leta 2008 je prejela Fulbrightovo štipendijo, na podlagi katere je v letih 2008 in 2009 na Columbia Law School v New Yorku, ZDA, raziskovala pravne in poslovne vidike uporabe odprtokodnih programskih rešitev v podatkovnem managementu. Od leta 2009 do leta 2019 je bila zaposlena kot strokovna sodelavka na Oddelku za gospodarsko sodstvo Okrožnega sodišča v Ljubljani. Leta 2017 je na ljubljanski Pravni fakulteti z odliko zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Začasni ukrepi v arbitražnem postopku in vloga nacionalnih sodišč v postopku njihove izdaje in izvršitve. V času doktorskega študija je bila prejemnica štipendije in raziskovalka na Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht v Hamburgu. Leta 2019 se je kot višja državna odvetnica zaposlila na Državnem odvetništvu RS na sedežu v Ljubljani, kjer je bila aktivna predvsem pri izdelavi pravnih mnenj na svetovalno analitičnem oddelku, obravnavala je spore na oddelku za civilno in gospodarsko pravo ter sodelovala pri zastopanju Republike Slovenije v investicijskih arbitražah. Leta 2022 jo je Vlada RS imenovala na mesto generalne državne odvetnice. Šestletni mandat je nastopila dne 27. 9. 2022.

Namestnica generalne državne odvetnice

Aleksandra Vrhunc Kovačič

Po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je z delom začela na Ministrstvu za šolstvo in šport. Po opravljenem dveletnem sodniškem pripravništvu na Višjem sodišču v Ljubljani in opravljenem pravniškem državnem izpitu, se je kot strokovna sodelavka zaposlila na Okrajnem sodišču v Ljubljani, poklicno pot pa nadaljevala na takratnem javnem pravobranilstvu. Kasneje je bila imenovana na funkcijo državne pravobranilke, med drugim ji je bila zaupana tudi koordinacija dela na področju delovnega prava in prava socialne varnosti. Ob ustanovitvi delovnopravnega in socialno-pravnega oddelka na državnem odvetništvu je postala njegova vodja. Leta 2018 je bila za šestletni mandat imenovana za namestnico generalnega državnega odvetnika. Vrsto let je predsednica oziroma članica več delovnih oziroma projektnih skupin, ki se ukvarjajo predvsem z vprašanji javno-uslužbenskega statusa.

Generalna sekretarka

mag. Alenka Žagar

Po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in opravljenem pravniškem državnem izpitu, je poklicno pot začela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Delo je opravljala tudi na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju in bila v času prvega predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU del ekipe, ki je predsedovala delovnim skupinam pri Svetu EU. Vsebinsko se je pretežno ukvarjala z nacionalnim, evropskim in mednarodnim vidikom na področju socialne varnosti, z delovnopravnim področjem ter pravom družb. Sodelovala je tudi pri pripravi zakonodaje na omenjenih področjih. Na državnem odvetništvu se je zaposlila v letu 2019 in bila v letu 2020 imenovana na mesto generalne sekretarke za dobo petih let.