Naloge posameznih oddelkov

Naloge posameznih oddelkov

Naloge Državnega odvetništva se na sedežu v Ljubljani izvajajo v oddelkih, ki so organizirani po posameznih pravnih področjih.

Svetovalno analitični oddelek

Svetovalno analitični oddelek na zahtevo državnega organa oblikuje pravna mnenja povezana z varstvom premoženjskih in drugih pravic in interesov Republike Slovenije ter predhodna mnenja državnim organom v zadevah, v katerih je vrednost predmeta več kot 100.000 eurov. Na predlog subjektov, ki so v celoti v lasti države, oblikuje posamezno pravno mnenje, povezano z varstvom njihovih premoženjskih in drugih pravic in interesov, če gre za zadevo, ki ima neposredne posledice za javna sredstva. To je za javnofinančne prejemke in izdatke, prejemke in izdatke uporabnikov proračunov ter premoženje blagajn javnega financiranja in uporabnikov proračunov.

Mednarodni oddelek

Mednarodni oddelek opravlja naloge zastopanja Republike Slovenije pred sodišči in arbitražami, in sicer pred: ESČP, SEU, EFTA, Mednarodnim sodiščem v Haagu, Mednarodnim sodiščem za pomorsko mednarodno pravo, Stalnim arbitražnim sodiščem, Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov (ICSID), UNCITRAL arbitražo v primeru sporov med tujim investitorjem in državo, Ad hoc arbitražo, Sodiščem za spravo in arbitražo OVSE in Sodiščem CETA.
Na zahtevo državnega organa pripravi pravno mnenje o skladnosti njihovih mnenj in ravnanj s prakso mednarodnih sodišč in mednarodnih arbitraž. Na predlog subjektov, ki so v celoti v lasti države, oblikuje posamezno pravno mnenje o skladnosti njihovih mnenj in ravnanj, povezanih z varstvom njihovih premoženjskih in drugih pravic in interesov, če gre za zadevo, ki ima neposredne posledice za javna sredstva, s prakso mednarodnih sodišč in mednarodnih arbitraž.

Civilnopravni in gospodarski oddelek

Civilnopravni in gospodarski oddelek opravlja naloge zastopanja pred sodišči splošne pristojnosti, pred Upravnim sodiščem (po 39. a členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja) in pred Ustavnim sodiščem, ter naloge pravnega svetovanja v premoženjskih in drugih civilnopravnih razmerij fizičnih in pravnih oseb, gospodarskih zadevah ter v predhodnih postopkih poskusa mirne rešitve sporov.

Civilnopravni in gospodarski oddelek ima skladno z 42. členom Zakona o državnem odvetništvu izključno pristojnost za zastopanje v postopkih za povrnitev škode, rehabilitacijo in uveljavitev drugih pravic oseb, ki so bile neupravičeno obsojene ali jim je bila neutemeljeno vzeta prostost po zakonu, ki ureja kazenski postopek, ali so jim bile neopravičeno izrečene sankcije ali jim je bila neutemeljeno vzeta prostost po zakonu, ki ureja prekrške.

Poleg tega civilnopravni in gospodarski oddelek opravlja tudi naloge zastopanja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja (Republika Slovenija v njih nastopa kot upnica, kot predlagateljica ali kot prevzemnica premoženja, povezanih z insolvenčnimi postopki), v izvršilnih postopkih ter v predhodnih postopkih poskusa mirne rešitve sporov v teh zadevah.

Delovnopravni in socialno pravni oddelek

Delovnopravni in socialno pravni oddelek opravlja naloge zastopanja v individualnih in kolektivnih delovnih sporih, v socialnih sporih in v predhodnih postopkih poskusa mirne rešitve sporov.

Nepravdni oddelek

Nepravdni oddelek opravlja naloge zastopanja v zapuščinskih postopkih, v zemljiškoknjižnih postopkih, v postopkih za vzpostavitev etažne lastnine in določitve pripadajočega zemljišča k stavbi.

Upravni oddelek

Upravni oddelek opravlja naloge zastopanja Republike Slovenije po pooblastilu vlade v razlastitvenih postopkih, naloge po zakonu, ki ureja upravni postopek (npr. zastopanje javne koristi v upravnem postopku), zastopanje po zakonu, ki ureja upravni spor, kot zastopnik stranke ali tožnik v varovanju javnega interesa in v postopkih denacionalizacije.