Prisegi višjih državnih odvetnic

Danes sta pred državno sekretarko ministrstva za pravosodje dr. Dominiko Švarc Pipan ob prisotnosti namestnice generalnega državnega odvetnika Aleksandre Vrhunc Kovačič prisegli višji državni odvetnici mag. Bojana Jovan Hrastnik in Nives Jeras Kamenski.

V uvodnem nagovoru je državna sekretarka spomnila na temeljito prenovo Državnega pravobranilstva – s sprejemom Zakona o državnem odvetništvu se je na novo ustanovilo Državno odvetništvo Republike Slovenije kot poseben državni organ, ki opravlja strokovne naloge na področju varstva premoženjskih in drugih pravic in interesov države prek pravnega zastopanja v sodnih in drugih postopkih pred domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter arbitražami, hkrati pa opravlja tudi naloge pravnega svetovanja, mirnega reševanja sporov v predhodnem postopku in druge naloge, določene s tem in drugimi zakoni.

Državna sekretarka je izpostavila, da gre pri prisegi državnih odvetnikov za slovesno zavezo, ki naj poudari vestnost, poštenost in odgovornost pri delu državnega odvetnika. »Prepričana sem, da bosta višji državni odvetnici Nives Jeras Kamenski in mag. Bojana Jovin Hrastnik pomembno prispevali k varstvu premoženjskih in drugih pravic in interesov države,« je dejala državna sekretarka in novoimenovanima višjima državnima odvetnicama ob imenovanju iskreno čestitala ter zaželela uspešno delo.

Namestnica generalnega državnega odvetnika Aleksandra Vrhunc Kovačič je poudarila, da je prisega za državnega odvetnika poseben dogodek. »Dolgoletni sodelavki sta s svojim dosedanjim delom izkazali predanost opravljanju državnoodvetniških nalog. Posebej ju odlikujejo študioznost, strokovnost in sistematičnost, zaradi česar predstavljata pomemben člen državnega odvetništva pri opravljanju njegovih nalog in pristojnosti.« 

Mag. Bojana Jovin Hrastnik je prisegla za višjo državno odvetnico Državnega odvetništva RS s sedežem v Ljubljani, Nives Jeras Kamenski pa za višjo državno odvetnico Državnega odvetništva RS s sedežem v Mariboru.