Prisega višjega državnega odvetnika

Danes je pred državnim sekretarjem Ministrstva za pravosodje Gregorjem Strojinom in ob prisotnosti generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika prisegel višji državni odvetnik Gregor Godeša.

V nagovoru je državni sekretar Gregor Strojin spomnil na nedavno temeljito prenovo Državnega pravobranilstva, ki je postalo Državno odvetništvo kot poseben državni organ, ki opravlja strokovne naloge na področju varstva premoženjskih in drugih pravic in interesov države prek pravnega zastopanja v sodnih in drugih postopkih pred domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter arbitražami, hkrati pa opravlja tudi naloge pravnega svetovanja, mirnega reševanja sporov v predhodnem postopku in druge naloge, določene z Zakonom o državnem odvetništvu in drugimi zakoni.

Državni sekretar je izpostavil, da gre pri prisegi državnih odvetnikov za slovesno zavezo, ki naj poudari vestnost, poštenost in odgovornost pri delu državnega odvetnika.

Generalni državni odvetnik Jurij Groznik je poudaril, da prisega pomeni eno od sklepnih dejanj pri prizadevanjih vsakega državnega odvetnika, da svoje delo opravlja kakovostno, vestno in strokovno, da krepi pomen opravljanja državnoodvetniških nalog in pristojnosti, hkrati pa stremi k utrjevanju delovnih in medosebnih odnosov. »Prepričan sem, da je višji državni odvetnik Gregor Godeša s svojim dosedanjim delom potrdil, da sledi tem ciljem in da je kos izzivom, ki jih to delo prinaša,« je dejal Jurij Groznik.

Gregor Godeša je prisegel za višjega državnega odvetnika Državnega odvetništva RS na sedežu v Ljubljani.