Predstavitev dejavnosti ESČP v letu 2021

Predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) Robert Spano je ob začetku novega sodnega leta predstavil statistične podatke o sodni dejavnosti v letu 2021 ter dve dodatno uvedeni strategiji za obvladovanje čedalje večjega pripada zadev. Izpostavil je uveljavitev začetka veljavnosti Protokola št. 15 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (konvencija) ter opozoril, da se s 1. februarjem 2022 rok za vložitev pritožbe na ESČP skrajšuje s šestih na štiri mesece.

Ob koncu leta 2021 je na obravnavo pred ESČP čakalo več kot 70.000 pritožb oziroma 13 odstotkov več kot ob koncu leta 2020. Med odprtimi zadevami ostaja delež pritožb, ki so vložene proti štirim državam članicam Sveta Evrope – Ruski federaciji, Turčiji, Ukrajini in Romuniji ¬-, nespremenjen (70 odstotkov). ESČP je v letu 2021 odločilo o več kot 36.000 pritožbah, med odločitvami pa se je v primerjavi z letom 2020 za 9 odstotkov povečalo število tistih, o katerih je odločal veliki senat ali senat sedmih sodnikov. ESČP je odločilo tudi o 80 predlogih za začasne ukrepe, vloženih na podlagi 39. člena Poslovnika Sodišča.

Iz letnega poročila ESČP za leto 2021 izhaja, da je bilo v obravnavanem obdobju 234 pritožb, vloženih proti Sloveniji, dodeljenih v odločanje različnim sodnim sestavam, pred katerimi je bilo konec leta 2021 nerešenih še 125 zadev ali skoraj enkrat več kot konec leta 2020. ESČP je v minulem letu izdalo dve sodbi, s katerimi je odločilo o sedmih pritožbah, ter v obeh ugotovilo, da so pritožbeni očitki proti Sloveniji utemeljeni; ena od sodb še ni dokončna. V petih zadevah, od katerih se je ena nanašala na kar 592 pritožnikov, pa je ESČP odločilo, da so pritožbe proti Sloveniji očitno neutemeljene. 

Ob navedenih vsebinskih odločitvah je ESČP v letu 2021 obravnavalo tudi 172 pritožb proti Sloveniji, ki jih je razglasilo za nedopustne ali jih izbrisalo s seznama zadev, kar pomeni, da v vseh teh zadevah pritožniki s pritožbo niso uspeli. Odločilo je tudi o enem predlogu za začasne ukrepe in ga po podaji ustreznih zagotovil s strani Slovenije zavrnilo.

Ob vseh obravnavanih zadevah proti Sloveniji v letu 2021 je tako mogoče zaključiti, da so bili pritožniki uspešni le v neznatnem številu zadev.

Predsednik Robert Spano je izpostavil, da se je tudi ESČP zaradi dogodkov, ki so zaznamovali svet, soočilo s številnimi resnimi izzivi, ter poudaril, da se je konvencija s svojim varstvom demokratičnih načel in pravne države še bolj kot kdaj koli izkazala kot pravni instrument, ki jim uspešno kljubuje.