Krajši rok za vložitev pritožbe na ESČP

Prvega avgusta 2021 bo začel veljati Protokol št. 15 o spremembah Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je bila podpisana pred 70. leti in predstavlja enega od temeljnih instrumentov sodnega varstva v njej vsebovanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državah članicah Sveta Evrope.

Za posameznike je ključna sprememba roka za vložitev pritožbe, saj se ta iz dosedanjih šestih mesecev skrajšuje na štiri mesece od prejema pravnomočne odločbe po nacionalnem pravu.

Protokol št. 15 o spremembah Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v uvodnih določbah sicer uvaja izrecen sklic na načelo subsidiarnosti ter na doktrino proste presoje in spreminja starostno mejo za sodnike Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki jih države članice predlagajo Parlamentarni skupščini Sveta Evrope.

Državni zbor Republike Slovenije je Protokol št. 15 o spremembah Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ratificiral 24. maja 2017, zakon o ratifikaciji je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen 2. junija 2017.