Državno odvetništvo ne bo vložilo tožbe

Državno odvetništvo RS je prejelo  pobudo Državnotožilskega sveta za vložitev tožbe zaradi kršitve zakona v škodo javnega interesa in zahteve za izdajo začasne odredbe na Upravno sodišče RS glede postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev. Po skrbnem tehtanju kompleksne zadeve je državno odvetništvo sprejelo odločitev, da tožbe ne vloži.

V postopku odločanja, v katerega je bila vključena posebna delovna skupina,  je državno odvetništvo upoštevalo, da je upravni spor oziroma na njegovi podlagi izpeljan sodni postopek, v prvi vrsti namenjen pravnemu varstvu položaja posameznika, nadalje je upoštevalo tudi naravo akta, zoper katerega naj bi bila vložena tožba, ter specifični položaj državnega odvetništva, ki je sicer v prvi vrsti zastopnik RS pred sodišči in upravnimi organi v RS.

Glede na to, da naj bi bilo v konkretnem primeru s sklepom Vlade RS domnevno poseženo v položaj kandidatov za imenovanje evropskega delegiranega tožilca, lahko pravno sredstvo  prvenstveno uveljavljata predlagana kandidata, ki sta, kot je bilo seznanjeno državno odvetništvo, tožbo tudi vložila.

Državno odvetništvo pa sicer ocenjuje, da je zagotovo v interesu Republike Slovenije, da se čim prej zagotovi imenovanje evropskih delegiranih tožilcev in s tem dokončno vzpostavi delovanje Evropskega javnega tožilstva v RS.