Slovenija v primeru Lekić ni kršila konvencije

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes na javni obravnavi razglasilo sodbo Velikega senata v zadevi Lekić proti Sloveniji (pritožba št. 36480/07), s katero je razsodilo, da pritožniku ni bila kršena pravica do mirnega uživanja premoženja iz 1. člena Protokola št. 1 k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Veliki senat je torej sprejel enako stališče kot senat, ki je v isti zadevi razsodil s sodbo z dne 14. 2. 2017. Po sodbi senata je pritožnik Lekić vložil zahtevo za ponovno obravnavo zadeve pred Velikim senatom, pred katerim je bila 14. 3. 2018 opravljena javna obravnava.

Zadeva je povezana z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij (v nadaljevanju ZFPPod) in se nanaša na izbris podjetij iz sodnega registra brez predhodne likvidacije ter na odgovornost družbenikov za dolgove izbrisane družbe. Pritožnik je Sloveniji očital, da je kršila njegovo pravico do mirnega uživanja premoženja, in sicer s tem, ko je bila na podlagi 2. točke 1. odstavka 25. člena ZFPPod iz sodnega registra izbrisana družba, katere družbenik je bil, pritožnik pa je postal osebno odgovoren za dolgove izbrisane družbe.

ESČP je vnovič ugotovilo, da pritožnikovi očitki niso utemeljeni. Pri svoji presoji je upoštevalo tako zakonodajni okvir, kot tudi dejanske okoliščine konkretnega primera. Čeprav se omenjena sodba nanaša le na enega pritožnika, je za Slovenijo zelo pomembna, saj je iz nje razvidno stališče ESČP do zakonodaje, na podlagi katere je bil opravljen izbris podjetij iz sodnega registra in na podlagi katere so aktivni družbeniki postali odgovorni za dolgove izbrisane družbe. ESČP je v precej obsežni in podrobno obrazloženi sodbi ugotovilo, da 1. člen Protokola št. 1 ni bil kršen. Ukrep izbrisa družbe brez predhodne likvidacije in prehod odgovornosti za dolgove družbe na aktivne družbenike je bil po mnenju ESČP zakonit, imel je legitimen namen in glede na okoliščine primera ni predstavljal pretiranega individualnega bremena za pritožnika.

Sodba, ki se nanaša le na pritožnika Lekića, je dokončna. Pritožbe ostalih pritožnikov, ki se pritožujejo zaradi izbrisa družb iz sodnega registra in osebne odgovornosti družbenikov, Republiki Sloveniji še niso bile vročene, zato s podatkom, koliko tovrstnih pritožb je bilo vloženih na ESČP, ne razpolaga.

Postopki zoper družbenike izbrisanih družb, ki so bili pred domačimi sodišči prekinjeni na podlagi Zakona o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb, sprejetega 17. aprila 2018, se bodo glede na današnjo odločitev ESČP v zadevi Lekić proti Sloveniji nadaljevali.

Nazaj na novice