Izvrševanje sodb ESČP

Danes je potekala nujna seja odbora za pravosodje, ki sta se je udeležila tudi generalni državni odvetnik Jurij Groznik in višja državna odvetnica Nataša Pintar Gosenca.

Na predlog predsednika odbora Jerneja Vrtovca (NSi) je bila na dnevnem redu problematika izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) proti Republiki Sloveniji, s katerimi je ESČP ugotovilo kršitev Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

V uvodni razpravi je generalni državni odvetnik izpostavil, da je v skladu z veljavno pravno ureditvijo temeljna pristojnost Državnega odvetništva zastopanje Republike Slovenije pred sodišči, tudi mednarodnimi. Zato je njegova vloga v fazi izvrševanja sodb ESČP relativno ozka.

Ena izmed prvih nalog Državnega odvetništva je, da sodbo nemudoma po prejemu posreduje vladni službi za prevajanje. Prevod sodbe v slovenskem jeziku nato strokovno, terminološko in jezikovno pregleda ter ga objavi na svoji spletni strani.

Naslednja obveznost Državnega odvetništva v procesu izvrševanja sodb je izplačilo zneska pravičnega zadoščenja. Ta obsega plačilo denarne odškodnine za nepremoženjsko in/ali premoženjsko škodo, ki je pritožniku nastala zaradi kršitve pravice iz konvencije, ter stroške postopka. Državno odvetništvo mora to storiti v treh mesecih po dokončnosti sodbe ali od izdaje sklepa, s katerim se po sklenjenih prijateljskih in izvensodnih poravnavah ter podanih enostranskih izjavah postopek pred ESČP zaključi. O izvršenih izplačilih obvesti Svet Evrope ter o tem seznani Ministrstvo za pravosodje.

Z lani sprejetim Zakonom o državnem odvetništvu so bile jasno določene tudi druge pristojnosti Državnega odvetništva pri izvrševanju sodb mednarodnih sodišč. Tako mora z Ministrstvom za pravosodje sodelovati pri pripravi akcijskih načrtov in poročil, svetovati glede zagotavljanja skladnosti in prakse organov s sodno prakso ESČP ter sodelovati pri objavljanju in razširjanju prakse tega sodišča. Po izreku sodbe pošlje obvestilo o sodbi ter poročilo s povzetkom sodbe Vrhovnemu sodišču, pristojnim ministrstvom in drugim organom. Državni odvetnik, razporejen v mednarodni oddelek, pa mora Ministrstvo za pravosodje v čim krajšem času po izdaji sodbe seznaniti s predlogi tako individualnih kot splošnih ukrepov, ki bi bili po njegovem mnenju potrebni za izvršitev sodbe.

Predstavniki Državnega odvetništva sodelujejo v Medresorski delovni skupini za koordinacijo izvrševanja sodb ESČP, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje, v njej pa sodelujejo tudi predstavniki drugih ministrstev, sodstva in Varuha človekovih pravic. Prav tako so bili predstavniki Državnega odvetništva udeleženi pri delu medresorskih delovnih skupin za izvršitev pilotnih sodb v zadevah Kurić in Ališić.

Čeprav so pristojnosti Državnega odvetništva pri izvrševanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice omejene, temu procesu pripisuje izjemen pomen. Učinkovita in kakovostna izvršitev sodb je namreč zagotovilo, da bodo državni organi spoštovali pravne standarde človekovih pravic in svoje pristojnosti izvajali v skladu s konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Po opravljeni razpravi je odbor za pravosodje soglasno sklenil Vladi RS predlagati, naj prouči veljavno zakonsko ureditev načinov izvrševanja odločb ESČP ter predlaga potrebne spremembe ali dopolnitve ustreznih zakonov

Nazaj na novice