PRISTOJNOSTI

Če bi Državno odvetništvo moralo izvrševati svoje zakonsko določene pristojnosti v določeni zadevi za subjekte, katerih koristi in interesi si nasprotujejo, opravlja strokovne naloge za Republiko Slovenijo.

Zastopanje:

  • pred sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji

Državno odvetništvo pred sodišči v Republiki Sloveniji zastopa državo in državne organe po samem zakonu (ex lege). V postopku zaradi insolventnosti pri prijavi in uveljavljanju terjatev iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in obveznega zdravstvenega zavarovanja, za katere zakon določa, da jih je pristojna pobirati Finančna uprava Republike Slovenije, Državno odvetništvo zastopa tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, razen če se temu odpovesta. Javna agencija, javni sklad, javni zavod, javni gospodarski zavod, samoupravna lokalna skupnost, javno podjetje ali gospodarska družba, ki je v celoti v lasti države, lahko predlagajo, naj jih v posameznem postopku pred sodišči v Republiki Sloveniji, ki je zanje in za Republiko Slovenijo izjemnega pomena, zastopa Državno odvetništvo. Državno odvetništvo lahko zastopanje navedenih subjektov odkloni z obrazloženim mnenjem generalnega državnega odvetnika.

Državno odvetništvo pred upravnimi organi v Republiki Sloveniji zastopa subjekte na podlagi pooblastila za zastopanje. Državno odvetništvo mora sprejeti pooblastilo za zastopanje države in državnih organov, sprejem pooblastila za zastopanje javne agencije, javnega sklada, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, samoupravne lokalne skupnosti, javnega podjetja ali gospodarske družbe, ki je v celoti v lasti države, pred upravnimi organi pa lahko odkloni z obrazloženim mnenjem generalnega državnega odvetnika.

Državno odvetništvo zastopanim subjektom redno in na njihovo zahtevo poroča o zadevah, v katerih jih zastopa.

  • pred tujimi sodišči, tujimi arbitražami, mednarodnimi sodišči in mednarodnimi arbitražami

Državno odvetništvo zastopa Republiko Slovenijo pred tujimi sodišči, tujimi arbitražami ter pred mednarodnimi sodišči in mednarodnimi arbitražami. V skladu z usmeritvami državnega odvetnika ali druge osebe, ki zastopa Republiko Slovenijo v posamezni zadevi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, pa državo sozastopa tudi pravni svetovalec na stalnem predstavništvu Republike Slovenije, akreditiranem pri Svetu Evrope, ki ga na predlog ministra za pravosodje s predhodnim soglasjem ministra, pristojnega za zunanje zadeve, imenuje Vlada Republike Slovenije.

Pravno svetovanje in oblikovanje pravnih mnenj
Državno odvetništvo državi in državnim organom svetuje v premoženjskopravnih zadevah.

Na zahtevo državnega organa Državno odvetništvo oblikuje pravna mnenja, povezana z varstvom premoženjskih in drugih pravic in interesov Republike Slovenije, ter pravna mnenja o skladnosti mnenj in ravnanj državnih organov s prakso sodišč v Republiki Sloveniji ter prakso mednarodnih sodišč in mednarodnih arbitraž. Oblikovanja takšnega pravnega mnenja Državno odvetništvo ne more zavrniti.

Prav tako pa oblikovanje posameznega pravnega mnenja, povezanega z varstvom njenih premoženjskih in drugih pravic in interesov, lahko predlaga javna agencija, javni sklad, javni zavod, javni gospodarski zavod, samoupravna lokalna skupnost, javno podjetje ali gospodarska družba, ki je v celoti v lasti države, vendar pa le v primeru, če gre za zadevo, ki ima neposredne posledice za javna sredstva. Državno odvetništvo lahko z obrazloženim mnenjem generalnega državnega odvetnika oblikovanje takšnega pravnega mnenja odkloni, pri čemer pa lahko predlagatelj v pomembnejših zadevah zahteva, naj o obveznosti oblikovanja mnenja Državnega odvetništva odloči Vlada Republike Slovenije.

Predhodni postopek poskusa mirne rešitve spora
Kdor namerava začeti pravdni ali drug postopek proti državi ali državnemu organu, mora Državnemu odvetništvu predhodno predlagati, naj se sporno razmerje na miren način reši pred uvedbo pravdnega ali drugega postopka, pri čemer je takšen predhodni postopek pogoj za uvedbo pravdnega ali drugega postopka. Kdor namerava začeti pravdni ali drug postopek proti državi ali državnemu organu namreč pristojnemu sodišču ali drugemu organu predloži potrdilo o neuspelem poskusu mirne rešitve spora v predhodnem postopku, sicer se tožba ali drug predlog za začetek postopka s sklepom zavrže. Zakon o državnem odvetništvu pa določa primere, za katere določbe glede predhodnega postopka ne veljajo.

Če Državno odvetništvo in zastopani subjekt ne dosežeta soglasja o sklenitvi sporazuma v predhodnem postopku, lahko državni odvetnik ali zastopani subjekt zahtevata mnenje Sveta vlade za poravnave.

Zastopanje javnega interesa
Državno odvetništvo varuje javni interes v upravnem sporu in drugih primerih, ki jih določa zakon.

NALOGE

Državno odvetništvo opravlja svoje naloge na podlagi Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv), Uradni list RS, št. 23/2017, ter druge naloge, ki jih določajo posebni zakoni: