O Državnem odvetništvu

Državno odvetništvo Republike Slovenije
Šubičeva ulica 2
1000 Ljubljana

telefon: (01) 244 10 00
faks: (01) 244 10 40
e-pošta vložišča: vlozisce.ljdodv@gov.si
e-pošta urada generalnega državnega odvetnika: urad.dodv@gov.si

davčna številka: 88928616
matična številka: 5022797000

generalni državni odvetnik: mag. Jurij Groznik

namestnica generalnega državnega odvetnika: Aleksandra Vrhunc Kovačič

Organ, kot je Državno odvetništvo, v Sloveniji v takšni ali drugačni obliki obstaja že od 15. stoletja. V preteklosti so ga imenovali prokuratura, kasneje fiskal. V obdobju pred 2. svetovno vojno je bil v tedanji Jugoslaviji organ v sestavi ministrstva za finance, njegova ključna naloga pa je bilo varstvo »javne blagajne«. Od leta 1997 do 20. 11. 2017 je Državno pravobranilstvo kot pravosodni organ sodelovalo pri uresničevanju ciljev pravosodja, to je učinkovito, mirno in kulturno razreševanje sporov v družbi. Od 20. 11. 2017 pa Državno odvetništvo kot pravni naslednik Državnega pravobranilstva deluje na podlagi Zakona o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/2017).

Državno odvetništvo opravlja strokovne naloge na področju varstva premoženjskih in drugih pravic in interesov države prek pravnega zastopanja pred sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji, pred tujimi sodišči in tujimi arbitražami ter pred mednarodnimi sodišči in mednarodnimi arbitražami. Opravlja tudi naloge pravnega svetovanja, mirnega reševanja sporov v predhodnem postopku in druge naloge, določene z Zakonom o državnem odvetništvu ali drugimi zakoni.

Državno odvetništvo je državni organ, ki je pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti samostojen in avtonomen v skladu z določbami zakona, njegovo delo pa v skladu z določili Zakona o državnem odvetništvu nadzoruje Ministrstvo za pravosodje. Sredstva za njegovo delovanje se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

Načela delovanja Državnega odvetništva
Državno odvetništvo ščiti premoženjske in druge pravice in interese Republike Slovenije in s tem krepi delovanje pravne države. Deluje strokovno in ob upoštevanju interesov stranke, ki jo zastopa, v skladu z načelom medsebojnega zaupanja. Z namenom razbremenitve dela sodišč se zavzema za mirno reševanje sporov v predhodnem postopku.

Organizacija in naloge Državnega odvetništva
Organizacijo organa ureja zakon, poslovanje Državnega odvetništva pa ureja podzakonski predpis, ki ga po predhodnem mnenju generalnega državnega odvetnika sprejme minister za pravosodje.

Naloge Državnega odvetništva opravljajo generalni državni odvetnik oziroma generalna državna odvetnica, namestnik generalnega državnega odvetnika oziroma namestnica generalnega državnega odvetnika, višji državni odvetnik oziroma višja državna odvetnica, državni odvetnik oziroma državna odvetnica in kandidat za državnega odvetnika oziroma kandidatka za državnega odvetnika

Državno odvetništvo opravlja naloge iz svoje pristojnosti na sedežu v Ljubljani in na zunanjih oddelkih (v Celju, Kopru, Kranju, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju).

Imenovanje generalnega državnega odvetnika in namestnika generalnega državnega odvetnika
Predstojnik Državnega odvetništva je generalni državni odvetnik, ki je funkcionar, imenuje pa ga vlada na obrazložen predlog ministra za pravosodje po predhodni pridobitvi mnenja komisije za presojo ustreznosti kandidatov. Njegov mandat traja šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. Generalni državni odvetnik ima namestnika, ki je funkcionar, na predlog generalnega državnega odvetnika pa ga s soglasjem ministra za pravosodje imenuje vlada za obdobje šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Naloge Državnega odvetništva opravljajo še višji državni odvetniki, državni odvetniki in kandidati za državne odvetnike, ki pa so vsi javni uslužbenci.