Državni zbor Republike Slovenije je februarja 2004 sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in s tem zakonsko uredil ustavno pravico vsakogar do informacij javnega značaja. Slovenska ustava namreč v 39. členu določa, da ima vsakdo pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. Prav tako se z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja omogoča državljanom ustavna pravica iz 44. člena, ki govori o neposrednem in posrednem sodelovanju državljanov pri upravljanju javnih zadev.

Sprejem tega zakona je tudi korak k večji stopnji harmonizacije pravnega reda Republike Slovenije s pravom Evropske unije.

Namen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je zagotoviti javnost in odprtost (transparentnost) delovanja organov ter omogočiti enako uresničevanje pravice vseh fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja od kateregakoli organa zavezanca, ki s konkretno informacijo javnega značaja razpolaga in sodi informacija v njegovo delovno področje. Organi si morajo na podlagi tega zakona prizadevati tudi, da je javnost čim bolje obveščena o njihovem delovanju.

Zakon v 4. členu določa, da je informacija javnega značaja vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, ne glede na obliko, v kateri se informacija nahaja in ne glede na njen nastanek (ni pomembno, ali jo je organ ustvaril ali pa zgolj pridobil od koga drugega), hkrati pa ne gre za katero izmed izjem, ki so določene v 1. odstavku 6. člena ZDIJZ.  Zakon v omenjenem členu navede primere, v katerih lahko organ prosilcu zavrne zahtevo zaradi posebne narave podatka, ki ga prosilec želi (če prosilec na primer zahteva podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen, če prosilec zahteva osebni podatek, katerega posredovanje bi pomenilo kršitev predpisov o varstvu osebnih podatkov ali če bi razkritje podatka škodovalo izvajanju sodnega ali upravnega postopka...).

Zakonodaja, ki ureja področje informacij javnega značaja:

Stroški posredovanja informacij so določeni z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005 s spremembami). Stroški posredovanja informacij javnega značaja so razvidni iz cenika.