Objave pisnih izjav po tretjem odstavku Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO) (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09)

Datum objave: 8.3.2010 

P I S N A   I Z J A V A:

Gospodu Tomislavu Kuhlju, Vinje 98, 1262 Dol pri Ljubljani, je bila v pravdnih postopkih, ki sta se na prvi stopnji pred Delovnim in socialnim sodiščem vodila zoper Dimnikarsko podjetje Ljubljana d.o.o., Ljubljana, prvi postopek zaradi vložitve predloga za varstvo pravic zoper nezakonito razrešitev z mesta direktorja podjetja in (pre)razporeditv pod opr. št. S 4185/92 oziroma kasneje pod opr. št. I Pd 3230/94 in I Pd 205/99, drugi postopek pa zaradi vloženega predloga za varstvo pravic zoper nezakonito odloèbo disciplinske komisije in prenehanja delovnega razmerja sprva vodenega pod opr. št. S 811/93 kasneje pa pod opr. št. I Pd 1136/94 in I Pd 188/2004, kršena pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja iz 23. člena Ustave Republike Slovenije. Prvi postopek se je zaključil s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani opr. št. Pdp 1795/2001 z dne 6.2.2004 drugi postopek pa s sklepom Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. Up-2225/06 z dne 17.12.2007.

Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja iz 23. čena Ustave Republike Slovenije, je bila gospodu Tomislavu Kuhlju kršena s tem, ko Delovno in socialno sodišče v Ljubljani v obdobju od 8.9.1994 do 21.1.1999 zadeve pod opr. št. S 4185/92 (oziroma kasneje pod opr. št. I Pd 3230/94 in I Pd 205/99) brez opravičenega razloga ni obravnavalo, zadeve pod opr. št. S 811/93 (kasneje pa pod opr. št. I Pd 1136/94 in I Pd 188/2004) pa brez opravičenega razloga ni obravnavalo v obdobju od 2.3.1993 do 26.9.1995. Za oba postopka je bilo tudi ugotovljeno, da je sojenje potekalo premalo skoncentrirano, zaradi česar je bilo opravljeno veliko število narokov in kar je po nepotrebnem podaljšalo čas razsojanja.

Objavljeno do 8.5.2010